IV Gashuku Kitoji Dojo – Confrat.Final de Ano 2013

encontro aikido