II Gashuku – Parque Lage – 06/07/2013

II Gashuku Kitoji

.